tjmalesice.cz

O nás

Tělovýchovná jednota Sokol Malesice 

       Tělovýchovná jednota Sokol Malesice (dále jen TJ Sokol Malesice) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujících sport, turistiku a osvětovou činnost. V současné době sdružuje TJ Sokol Malesice dva oddíly: oddíl fotbalový a oddíl turistický.

Informace o nás:

TJ Sokol Malesice je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport a osvětovou činnost. Základním posláním TJ Sokol Malesice je organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.

Základním posláním TJ Sokol Malesice je:

  • organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  • vytvářet možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
  • budovat, provozovat a udržovat svá tělovýchovná zařízení
  • vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
  • hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

Historie:

Tělovýchovná jednota Sokol Malesice byla založena krátce po válce pro potřeby obnovy sportovní činnosti v obci, kde během druhé světové války spolu žily dvě komunity lidí – česká a německá. Po odsunu Němců se mladí lidé pustili do obnovy předválečné tělovýchovy, v prostoru bývalého cvičiště německé armády vznikl prostor pro nové fotbalové hřiště, kde bylo možno provádět i jiné aktivity.

Tělovýchovná jednota Sokol Malesice byla založena v roce 1947 pod názvem Sokol Malesice. TJ Sokol Malesice se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v Malesicích a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.

Sokol byl podporován i obcí, v průběhu let se v něm vystřídaly všechny kategorie sportovců, od žáků až po dospělé sportovce. Počátkem devadesátých let byl spolufinancován z hospodářské činnosti a provozoval také restauraci se sálem. Na počátku tohoto století zbyla pouze sportovní činnost. S připojením Malesic k městu Plzeň bylo Sokolu nabídnuto členství v Plzeňské sportovní unii – následnické organizaci ČSTV.

Jak se stát členem:

Členem TJ Sokol Malesice se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním TJ, pokud se stane členem některého ze sdružených oddílů. Každý, kdo se chce zapojit do některé z aktivit TJ Sokol Malesice je vítán.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin